Ochrana osobných údajov

Povinné informácie pre dotknuté osoby

Spracúvanie osobných údajov vykonávame podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

1. Prevádzkovateľ spracovania Vašich osobných údajov:

ArtFest s.r.o.
Svätoplukova 28
Bojnice 972 01
IČO: 36319384
Email: info@bencovjegrunt.sk

2. Účel spracovania Vašich osobných údajov:

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je naplnenie zmluvy, resp. objednávky, rezervácie, prípadne inej právnej skutočnosti.

3. Právny základ spracovania Vašich osobných údajov:

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je zákon, zmluva a súhlas. Bez Vášho súhlasu môžeme spracovávať osobné údaje len na základe povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo na základe plnenia zmluvy.

4. Doba uchovania osobných údajov:

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako nám to určuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

5. Okruh príjemcov:

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou tých, u ktorých nám to prikazuje zákon. Vaše osobné údaje môžu byť spracované našimi zmluvnými sprostredkovateľmi za účelom naplnenia zmluvných alebo zákonných nárokov. Na ochranu osobných údajov u sprostredkovateľov kladieme rovnaké nároky, ako kladieme na nás.

6. Profilovanie a automatické rozhodovanie

Naša spoločnosť neuskutočňuje profilovanie ani automatické rozhodovanie.

7. Prenos do tretích krajín

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nevykonáva.

8. Práva dotknutých osôb

právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
právo na opravu osobných údajov,
právo na vymazanie osobných údajov,
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
právo namietať spracúvanie osobných údajov,
právo na prenosnosť osobných údajov,
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov